دانستنی های وازکتومی

1) خونریزی:

در درصد بسیار جزئی از موارد

2) عفونت محل عمل:

در درصد بسیار پایین از موارد که عمدتا افراد، بهداشت بعد از عمل را رعایت نکرده‌اند، دیده شده است.

3) ایجاد درد خفیف در محل عمل:

به ندرت دیده شده، بخصوص در افرادی که توصیه‌های بعد از عمل را رعایت نمی کنند.

4) ایجاد اسپرم گرانولوما:

تجمع گذرا و خفیف اسپرم‌ها در محل گره که معمولا مانند یک دانه ماش و بعضا دردناک است و معمولا با شروع باز جذب اسپرم‌ها و انجام کمپرس گرم در محل ضایعه این مشکل رفع می گردد.

5) شکست عمل:

در درصد بسیار بسیار پایین از موارد دیده شده که با انجام آزمایشات بعد از عمل خود را نشان میدهد. واین موارد نیاز به انجام عمل مجدد دارند.